Slovenia National Institute of Public Health

Page last updated: 17 March 2023

Slovenian National Institute of Public Health - Nacionalni inštitut za javno zdravje Slovenia

Description of the website

The website of National Institute of Public Health is a member of the WHO-led project Vaccine Safety Net (VSN).

The website of the National Institute of Public Health enables its users an access to credible and up to date public health related information. It focuses on the following public health areas, namely lifestyle, environment, communicable and non-communicable diseases and conditions, health care system, waiting times, healthcare informatics and posts of the WHO country office in Slovenia. Besides, the website provides its users with comprehensive information in the field of communicable diseases, focusing on the general as well professional public. The information on the website is provided in the form of pages and articles supported by inforgraphics, videos, posters, Q&A sections, as well other forms of providing professional and scientific information.

Spletna stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabnikom omogoča dostop do verodostojnih in ažurnih informacij s področja javnega zdravja. Osredotoča se na tematike s področja življenjskega sloga, okolja, nalezljivih in nenalezljivih bolezni in stanj, sistema zdravstvenega varstva, čakalnih dob, informatike v zdravtsvu in objav regijske pisarne Svetovne zdravstvene organizacije. Spletna stran uporabnikom v okviru področja nalezljivih bolezni zagotavlja tudi obsežne informacije s področja cepljenja tako za splošno kot strokovno javnost. Informacije na spletni strani so podane v obliki strani in člankov, podprte z inforgafikami, videi, posterji, razdelki pogostih vprašanj in odgovorov ter drugih oblik podajanja strokovnih in znanstvenih informacij.

Website’s sponsorship policy

National Institute of Public Health (NIJZ) is an institute, whose main aim is to study, protect and improve the level of health of Slovenian population with the help of preventive measures.

Core activities of NIJZ, which are financed by the Ministry of Health of the Republic of Slovenia, include the following: ensuring health and health protection data; monitoring and evaluating population health; recognizing health risks and developing measures for their management; health promotion and development of expert bases for the adoption of health-friendly policies; programmes and measures for disease prevention; monitoring and evaluating healthcare system; developing public health professionals, and research in public health.

NIJZ also implements health services, financed by the Health Insurance Institute of Slovenia, which include the following: management and partial implementation of national screening programme for early detection of colorectal cancer (Programme Svit), coordination and implementation of primary level prevention programmes, implementation of health services, which relate to ensuring continuous vaccine and immunoglobulins supply in the Republic of Slovenia, and some other tasks of preventive healthcare on tertiary level.

Aside of the central role in the public health service in Slovenia and implementation of tertiary activities in this field, NIJZ also actively cooperates in international projects, which cover various fields of health and general public health problems.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je inštitut, katerega glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije (RS) s pomočjo preventivnih ukrepov.

Ključne dejavnosti NIJZ, ki jih financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenij (MZ), obsegajo zagotavljanje podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva, spremljanje in ocenjevanje zdravja prebivalstva; prepoznavanje groženj zdravju in oblikovanje ukrepov za njihovo obvladovanje; krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag za sprejemanje zdravju naklonjenih politik; programe in ukrepe za preprečevanje bolezni; spremljanje in ocenjevanje sistema zdravstvenega varstva; razvoj strokovnjakov javnega zdravja ter raziskave v javnem zdravju.

NIJZ opravlja tudi zdravstvene storitve, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer upravlja in deloma izvaja državni program presejanja za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb debelega črevesa in danke (Program Svit), koordinira izvajanje preventivnih programov na primarni ravni, izvaja zdravstvene storitve, ki se nanašajo na zagotavljanje neprekinjene preskrbe s cepivi in imunoglobulini v RS ter nekatere druge naloge preventivnega zdravstvenega varstva na terciarni ravni.

Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji ter izvajanje terciarne dejavnosti na tem področju, se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva.

Website’s content or editorial policy

Contents, published on the National institute of Public Health’s website, are prepared and reviewed by the content professionals. Final versions of the contents are prepared and published by the Communication’s office.

Vsebine, objavljene na spletni strani, pripravljajo in potrjujejo vsebinski strokovnjaki, zaposleni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Končne različice vsebin pripravi in objavi Služba za komuniciranje.